חופש המידע

באפשרותך לקבל מידע המצוי ברשות החברה הלאומית לאספקת פחם בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 ותקנותיו.

ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע באמצעות הטופס המצורף כאן: טופס בקשה לקבלת מידע

יש למסור את הטופס בצירוף המחאה לפקודת החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ, בסך 98 ₪, על פי הפרטים :

 

גב' מירב שפירא
הממונה על יישום חוק חופש המידע
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ

רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134

טל' : 03-6257004

פקס : 03-6244046

דוא"ל: meravs@ncsc.co.il

 מומלץ לשלוח את הבקשה בדוא"ל לפי הכתובת שלעיל, אולם ניתן לשלוח אותה גם באמצעות הדואר או בפקס.

 

מהן האגרות שכרוכות בקבלת מידע ?

מגיש בקשה לקבלת מידע ישלם "אגרת בקשה" בסך 98 ₪ ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 261 ₪. אם עלות הטיפול הכוללת תעבור את הסכום האמור, יודיע על כך הממונה למבקש המידע וידרוש ממנו לשלם את סכום האגרות כפי שיקבע.

 

איך נטפל בבקשה ?

נאתר את המידע המבוקש.

נודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ – 30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתנו בבקשתו. אם נחליט להעמיד את המידע לרשות המבקש, נמסור את המידע בהקדם ולא יאוחר מ – 15 ימים ממועד ההחלטה, בכפוף לתשלום האגרה.