חופש המידע

באפשרותך לקבל מידע המצוי ברשות החברה הלאומית לאספקת פחם בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 ותקנותיו.

ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

את הבקשה ניתן להפנות על פי הפרטים :

 

גב' מירב שפירא
הממונה על יישום חוק חופש המידע
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ

רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134

טל' : 03-6257004

פקס : 03-6244046

דוא"ל: meravs@ncsc.co.il

 

מהן האגרות שכרוכות בקבלת מידע ?

מגיש בקשה לקבלת מידע ישלם "אגרת בקשה" בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום כמפורט בתקנות חופש המידע (אגרות). ניתן לשלם את אגרת הבקשה וכן את אגרות הטיפול וההפקה (אם תידרשנה בהמשך), באמצעות העברה בנקאית לפקודת חשבון מס' 182281 בנק מזרחי סניף 461, לזכות החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ, וזאת במצורף לבקשה.

יש למלא כתב התחייבות לתשלום האגרות הכרוכות בטיפול בבקשה, חתום ע"י המבקש (בתאגידים יחתום מורשה חתימה).

בקשות שלא ימולאו עפ"י ההנחיות כאמור לעיל יוחזרו לשולח.

לנוסח תקנות האגרות החדשות מאתר היחידה הממשלתית לחופש המידע – לחצו כאן

 

איך נטפל בבקשה ?

נאתר את המידע המבוקש.

נודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ – 30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתנו בבקשתו. אם נחליט להעמיד את המידע לרשות המבקש, נמסור את המידע בהקדם ולא יאוחר מ – 15 ימים ממועד ההחלטה, בכפוף לתשלום האגרה.