מספרים ודו"חות כספיים

 

נתונים מספריים
השנה

2020

2019

2018

כמות הפחם שיובאה על ידי
החברה במיליוני טון

7.7

8.4

7.7

       
מספר פקידות אונייה
במהלך השנה

61

74

64

       
נתונים כספיים (במיליוני ש"ח)
מכירות והכנסות

1,904

2,613

3,035

 

תמצית הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2020