קוד אתי

1. מטרתו של הקוד האתי;

החברה רואה עצמה מחויבת להתנהגות עסקית הוגנת, ערכית וראויה, ואת חברי הדירקטוריון, מנהליה ועובדיה כמחויבים לפעול בהתאם לסטנדרטים וערכים אתיים ומוסריים, הן ביחסים בינם לבין עצמם והן ביחסים עם גורמים חיצונים.

בהתאם לזאת גובש הקוד האתי, המהווה מערך של כללי התנהגות ופעולה שמטרתם לעודד את היושרה ולוודא כי חברי הדירקטוריון, מנהליה ועובדי החברה יפעלו בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן.

מובן כי הקוד האתי אינו יכול, ואף אינו מתיימר, להקיף את כל כללי ההתנהגות המחייבים; עם זאת, העקרונות והערכים הקבועים בו יכולים לסייע בקבלת ההחלטות הנכונות גם בסיטואציות שאינן מוסדרות במפורש.

2. קיום הוראות הדין, נהלי החברה וכללי האכיפה של החברה;

מודגש כי הקוד האתי אינו בא להחליף את הדינים, החוקים והכללים המקצועיים החלים על החברה ו/או מי מעובדיה. הקפדה על קיום הוראות אלו מהווה חלק בלתי נפרד מהקוד האתי, כך גם באשר לנוהלי החברה וכללי האכיפה של החברה, שקיומם מהווה חלק בלתי נפרד מקיום הוראות הקוד האתי.

3. כבוד לעובדים;

כל עובד נהנה מזכויות יסוד בסיסיות ויש לנהוג בו יחס של כבוד, שוויון והערכה. כל עובד זכאי לחופש מחשבה, מצפון, דת והבעת דעה כל עוד אינו פוגע ברגשותיהם או בזכויותיהם של עובדים אחרים.

על עובדי החברה להימנע מכל סוג של התנהגות גסה, אלימה או מאיימת כלפי עובדים אחרים בחברה כולל הטרדה מינית ואלימות פיזית או מילולית, ומכל פעילות העלולה לגרום לאווירה מעליבה, פוגעת או עוינת. יש לגלות סובלנות והקשבה לדעות ושיטות עבודה של אחרים.
החברה ועובדיה יקפידו על צנעת הפרט.

4. הזדמנות שווה;

החברה מחויבת לתת לכל עובד ולכל מועמד לתפקיד בחברה הזדמנות שווה בכל תחומי העבודה, במינוי לתפקידים ובקידום מקצועי. החברה אוסרת אפליה על בסיס גיל, גזע, עדה, מגדר, דת, מוגבלות, העדפה מינית, מצב משפחתי או דעה פוליטית.

5. אופן ההתנהגות במהלך קיום העבודה;

יש להקפיד על התנהגות נאותה ועל ייצוג מכובד של החברה. כל עובד צריך לדאוג להופעה חיצונית נאותה ומכובדת התואמת את תפקידו. יש לשמור על אווירה טובה ורגועה, ותרבות דיבור נינוחה ומכובדת. עובדי החברה ינהגו בנימוס, בסובלנות ובכבוד בעובדים אחרים ובכל גורם אחר עימו הם באים במגע. העובדים יבצעו את עבודתם באופן מקצועי, יעיל ואמין, ותוך שיתוף פעולה בין העובדים ובין היחידות השונות בחברה.

6. איסור על ניגוד עניינים;

עובדי החברה אמורים לפעול ולקבל החלטות כאשר לנגד עיניהם אך ורק טובת החברה. לפיכך, על עובד החברה להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידו בחברה לבין ענייניו האישים, שלו או של קרוב משפחה (קרוב משפחה: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה") או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו. על העובד למסור כל מידע הנוגע לחשש כאמור לניגוד עניינים באופן מיידי למנהלו. עובד שאמור לקבל החלטה ממנה הוא או קרובו עשויים לצאת נשכרים, צריך להעביר את הסמכות לקבל את ההחלטה למנהלו. כמו כן, על עובד להימנע מלקשור קשרים עסקיים פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים עם החברה ושהעובד מקיים עימם יחסים שוטפים מכוח עבודתו בחברה.
מובהר כי האיסור חל לא רק על מצב של ניגוד עניינים בפועל, אלא על כל מקרה של חשש לניגוד עניינים, דהיינו סיטואציות המצביעות על אפשרות של פגיעה ביכולתו של העובד לבצע את תפקידו כשלנגד עיניו אך ורק טובת החברה.

7. איסור על ניצול הזדמנות עסקית של החברה ואיסור תחרות עם החברה;

עובד ימנע מכל פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית של החברה ו/או כל פעולה שעשויה להוות תחרות עם החברה. על העובד לעשות שימוש במידע שמגיע לידיו במסגרת עבודתו בחברה רק לצרכים שלשמם הועבר אליו אותו מידע, ולא במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו ו/או לכל צד שלישי. ביחסים עם צדדים שלישיים הקשורים עם החברה בקשרים עסקיים על העובד לפעול תוך שמירה על טובת החברה ועל האינטרסים שלה, וללא כל כוונה לנצל מידע, קשרים או כל הזדמנות עסקית אחרת לטובתו האישית של העובד.
כמו כן, על העובד להימנע מלנצל למטרותיו האישיות את המוניטין של החברה או את נכסיה, לרבות סודות מסחריים, תוכנות עסקיות, בסיסי נתונים וכד'.

8. איסור קבלת/ מתן טובות הנאה;

על מנת להימנע מחשש לפיו שיקולים זרים מנחים את העובד במסגרת עבודתו, על העובד להימנע מלקבל/לתת כסף, שווה כסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת בגין פעולה הקשורה בעבודתו מגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם החברה או המעוניינים לעמוד בקשרים עסקיים עם החברה, למעט במצבים המותרים במפורש בנהלי החברה.

9. שמירה על סודיות;

עובדי החברה מחויבים לשמירה על סודיות המידע המועבר אליהם בתוקף תפקידם בחברה המגיע אליהם מכל מקור שהוא. עובדי החברה רשאים לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצרכים עבורם נמסר להם המידע, ובמידה הנדרשת בלבד. האמור אינו חל רק במקרים בהם הגילוי מאושר על ידי הגורמים המוסמכים, מחויב מכוח הוראות החוק או בכל מקרה בו מדובר במידע שכבר ידוע ברבים.
הנחיה זו חלה על כל עובדי החברה גם לאחר עזיבתם את החברה.

10. הגנה על נכסי החברה;

השימוש בנכסי החברה, הן מוצרים מוחשיים כגון מכשירי טלפון או ציוד משרדי, והן מוצרים ערטילאיים כגון מידע או קניין רוחני, צריך להיעשות על ידי העובדים תוך שמירה על יעילות, חסכנות, ולמטרות עסקיות נאותות.

11. מסחר הוגן;

חל איסור על עובדי החברה (או לקרובי משפחתם, כפי שמוגדר בחוק ני"ע, קרי, ) לקנות ולמכור ניירות ערך של חברת האם תוך כדי ניצול מידע פנים. קנייה ומכירה של ניירות ערך תוך כדי ניצול מידע פנים הינה עבירה על החוק בידי מבצעה.
ובכל מקרה של ספק בעניין, יש לפנות לממונה על הקוד האתי בחברה על מנת שינחה כיצד לפעול.

12. היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים בחברה;

במקרים בהם קיים ספק בדבר ההחלטה שיש לקבל או דרך הפעולה שבה יש לנקוט, על העובד שצריך לקבל את ההחלטה להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים בחברה, בין אם מדובר בממונים עליו ובין אם מדובר בגורם המקצועי הרלוונטי.

13. שימוש בסמכויות

עובד לא ייטול שום התחייבות בשם החברה, ולא יצהיר שום הצהרה בשמה של החברה אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה המפורשות של החברה.

14. קיום הוראות הקוד האתי;

עובד הסבור שקיים חשש כי התנהגות של עובד אחר מהווה עבירה על הוראות הדין, התקנות או הנחיות הגופים המוסמכים, או חשש להפרה של הוראות הקוד האתי, מחויב לדווח על כך מיידית למנכ"ל החברה או למנהל הישיר או לאחראי משאבי אנוש, כל דיווח ייבדק ביסודיות וברגישות, תוך שמירה על סודיות מוחלטת.
החברה, עובדיה ומנהליה לא יפטרו, ישעו, יאיימו, יטרידו, יפלו לרעה, יתנקמו או יינקטו צעדים משמעתיים כלשהם כנגד עובד שדיווח על הפרת הקוד האתי ע"י עובד אחר, יחד עם זאת החברה עלולה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד עובד שמסר דיווח לא נכון ביודעין ושלא בתום לב.

הפרה של הוראות הקוד האתי עשויה להביא לנקיטת אמצעים משמעתיים על ידי החברה.

15. קוד אתי של חברת האם, חברת החשמל לישראל;

חברת הפחם מאמצת את עקרונות הקוד האתי של חח"י, חברת האם, ככל שרלוונטי לחה"פ, בשינויים המחויבים, בקישור: https://www.iec.co.il/about/Documents/KodE.pdf