חברת הפחם הישראלית – ממשל תאגידי

ממשל תאגידי (Corporate Governance) הוא מכלול התהליכים, המנהגים, המדיניות, החוקים, המוסדות ומבני הבקרה שלפיהם מתנהל ומבוקר ארגון. משטר ארגוני מגדיר גם את היחסים בין מחזיקי העניין השונים ואת יעדי המשילות של הארגון. מחזיקי עניין עיקריים הם בעלי המניות, ההנהלה והדירקטוריון. מחזיקי עניין נוספים הם העובדים, הספקים, הלקוחות, בנקים ומלווים אחרים, רגולטורים והקהילה בה פועל הארגון. ממשל תאגידי תקין מהווה את התשתית להתנהלות אתית וערכית של העסק ביתר תחומי האחריות החברתית.

אחריות תאגידית בחברת הפחם

חברת הפחם  מייחסת חשיבות עליונה להתנהלות תקינה ומתקדמת של דירקטוריון החברה ולעמידה בכל היבטי הרגולציה – חוקים, הוראות וכללים אחרים. כחלק מאחריותו ומחויבותו של הדירקטוריון לממשל תאגידי תקין, עליו להיות כשיר להובלת הארגון, כולל בנושאים הקשורים לקיום וקידום אחריות תאגידית, הקפדה על קיום בקרה תמידית על הארגון, הימנעות מניגוד עניינים ועמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.

הקשר עם חברת החשמל

בהיותה חברת בת של חברת החשמל, מהווה חברת החשמל בעל עניין מרכזי בסביבה האסטרטגית והתפעולית של חברת הפחם. תמהיל הדלקים של חברת החשמל, גוזר למעשה את יעדי מלאי הפחם אותם צריכה החברה לספק. כמו כן, סל הפחם המפרט את הרכב סוגי הפחם שעל החברה לרכוש, (על פי מקור, איכות נדרשת וקריטריונים נוספים) נקבע בעצה אחת עם חברת החשמל.

יחסי חברת החשמל וחברת הפחם באים לידי ביטוי גם בתחום הממשל התאגידי, שכן חלק מהדירקטורים שלה הינם עובדי חברת החשמל.

מצבור פחם בתחנת הכוח

מצבור פחם בתחנת הכוח

רגולציה

מתוקף היותה חברה בת ממשלתית העוסקת בתחום שהוא בעל חשיבות לאומית והשפעה על המשק הישראלי, חלים על חברת הפחם שורה של מספר חוקים ותקנות (הן ברמה הלאומית והן ברמה המוניציפאלית) ובפעילותיה ממשקים רבים עם גופים רגולטורים וגורמים אחרים.

בין הגופים הרגולטורים המרכזיים המשפיעים על פעילות החברה, ניתן למנות את הבאים:

 • ועדות שרים ממשלתיות אד הוק – לועדות אלה השפעה על מבנה החברה ותחומי אחריותה במשק החשמל. לדוגמה, בשנת 2001 החליטה ועדת שרים להפריט את החברה בדרך של מכירת כל מניות המדינה בחברה לחברת החשמל.
 • המשרד להגנת הסביבה – מפקח על החברה בתחום איכות הסביבה ודורש עמידה בתקנים בשימוש הפחם, למשל תקן לשימוש באפר הפחם.
 • הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (רשות החשמל) – תעריף החשמל הנקבע ע"י רשות החשמל משפיע על תמהיל הדלקים שרוכשת חברת החשמל ודרך כך גם על פעילות חברת הפחם.
 • רשות החברות הממשלתיות – חברת הפחם כפופה לחוק החברות הממשלתיות הנאכף על ידי רשות החברות הממשלתיות, כמו כן, הרשות מפרסמת מעת לעת תקנות והנחיות המחייבים את החברה לעמוד ברגולציה משתנה או חדשה.
 • מינהל הדלק – ייבוא הפחם לישראל  דורש את הנפקתו של רישיון ייבוא  באמצעות מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות.
צנרות המשמשות בתהליך ייצור החשמל

צנרות המשמשות בתהליך ייצור החשמל

 

בין החוקים והתקנות המאפיינים את הסביבה החוקית בה מתנהלת החברה ניתן למנות:

 • תקנון החברה והחלטת הממשלה מכוחה הוקמה.
 • חוק החברות הממשלתיות, הנחיות רשות החברות הממשלתיות (למינוי הדירקטוריון, למינוי מבקר פנים, לניהול סיכונים וכיוצ"ב.
 • חוקים ותקנות הנוגעים למבנה הבעלות של החברה ולמבנה משק החשמל בישראל.
 • חוק חובת המכרזים.
 • יישום SOX סעיפים 302 ו- 404.
 • תקנות החברות הממשלתיות והנחיות רשות החברות הממשלתיות (למינוי הדירקטוריון, למינוי מבקר פנים, לניהול סיכונים וכיוצ"ב).
 • חוקים בתחום איכות הסביבה הגורמים להגבלת שימוש בסוגי פחם מסוימים ודרישת רמת גופרית ממוצעת מקסימלית נמוכה ביותר, קביעת תקן לשימוש באפר ושמירה על ניקיון המים מזיהומים שונים.